Förköp

Läs vår förköpsinformation genom att ladda ner PDF-dokumentet.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för försäkringsdistributionstjänster.

Ingår i Tydliga AB

Capticon AB ingår i serviceorganisationen Tydliga AB. Tydliga AB har i dag över 250 rådgivare runt om i landet. Som kund innebär det bättre upphandling av försäkring och sparprodukter. Både för dig som privatperson och företagare.

www.tydliga.se

Ansvarsförsäkring

Capticon AB och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Capticon ABs eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.

Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Capticon AB underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit.

 • Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 EUR
 • Den högsta sammanlagda ersättningen som kan betalas ut per år motsvarar 1 924 560 EUR

Försäkringen är tecknad hos HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Kontaktuppgifter

Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60

E-post: info@se.sedgwick.com

Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Klagomål

Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle. I så fall ska du i första hand vända dig till din rådgivare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd. Eventuella klagomål på Capticon AB och dess anställda ska framställas skriftligen till:

Kundklagomålsansvarig

Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Om tvist uppstår med anledning av uppdrag ska denna prövas av allmän domstol.

Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas få ett slutgiltigt besked.

Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Capticon AB har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag som Capticon AB förmedlar försäkringar för. Inget försäkringsföretag har heller något kvalificerat innehav i Capticon AB.

Finansinspektionen

Capticon AB har tillstånd av finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling.

www.fi.se

Bolagsverket

Capticon AB är registrerad i försäkringsförmedlarregistret hos bolagsverket.

www.bolagsverket.se

SFM Svenska Försäkringsförmedlare Förening

Capticon AB är medlem i SFM. SFM verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

www.sfm.se

Insuresec

Capticon AB är licensierade av Insuresec. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

www.insuresec.se

Swedsec

SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom arbetet för hög kunskaper, regelefterlevnad och god etik med licensiering baserad på kunskapskrav och tester samt disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Capticon AB är medlem i SwedSec.

www.swedsec.se

Anknutet ombud

Capticon AB är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, SVP (556324–5447). SVP är ett bolag med tillstånd att driva tillståndspliktig värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara anknutet ombud innebär att Capticon lämnar investeringsråd och i övrigt assisterar slutkunderna med vidarebefordran av order avseende finansiella instrument för SVP:s räkning. I samarbetet ligger också att det anknutna ombudet får stöd i utförandet av tjänster från SVP. Stödet innefattar bland annat digitalt stöd vid rådgivningen, utbildning samt kontroll och granskning av Capticons bedömningar av vad som är lämpligt för den som investerar i finansiella instrument.

SVP ansvarar för att verksamhet utförs efter det regelverk som styr den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det skydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

Tillstånd

 • 2008-03-28 Råd ftg o utf tjänster vid fusion o ftgsförvärv
  Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsförvärv, enligt 2 kap. 2 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Hållbarhet

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning. För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se SVP – Hållbarhet

Kontaktuppgifter SVP

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Greve Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

Organisationsnummer: 556324–5447

www.svenskvpservice.se

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Svensk Värdepappersservice ska du inledningsvis kontakta bolagets klagomålsansvarig. Klagomålet skall framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, rådgivningsdokumentation, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar eller liknande.

Klagomålsansvarig kommer att besvara ditt klagomål så snart som möjligt. Om klagomålsansvarig inte finner anledning att ändra Svensk Värdepappersservices beslut kommer du att informeras skriftligen om hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

Klagomålsansvarigs kontaktuppgifter:

Svensk Värdepappersservice
Att: Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se 

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Syftet med GDPR är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter

Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter PUL, personuppgiftslagen.

För oss på Capticon AB, såsom personuppgiftsansvarig, är det viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

För mer information vänligen se Capticon ABs integritetspolicy: