Meddelande till våra kunder

2021-10-13: Capticon AB beslutade 2021-09-24 om att byta värdepappersbolag som anknutet ombud. Vi kommer ta kontakt med alla kunder inom några veckor för att byta från Nord Fondkommission till Svensk Värdepappersservice (SVP): www.svenskvpservice.se

På grund av att Nord Fondkommission inte längre har tillstånd för finansiell rådgivning, kan vi inte tillhandahålla råd om finansiella instrument som inte ligger i försäkring. Detta kommer att gälla tills vi anknutit oss till SVP, Svensk Värdepapperservice AB. Den processen är redan i gång. Så snart detta är klart kommer vi ta kontakt.

Vi kan fram till dess fortfarande hjälpa dig med att sälja och avveckla eller flytta din ISK om du vill. Vilket du kommer behöva göra om du vill följa med oss till SVP. Om du inte agerar själv kommer vi att ta kontakt inom några veckor. Fram till dess ligger dina placeringar säkert förvarade och följer precis som hittills dina fonders värde. Finansinspektionens beslut påverkar inte dina placeringars värde. 


Förköpsinformation Capticon AB

Läs vår förköpsinformation genom att ladda ner PDF-dokumentet.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för försäkringsdistributionstjänster.

Finansinspektionen

Capticon AB har tillstånd av finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling.

www.fi.se

Bolagsverket

Capticon AB är registrerad i försäkringsförmedlarregistret hos bolagsverket.

www.bolagsverket.se

Ansvarsförsäkring

Capticon AB och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Capticon ABs eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget.

Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Capticon AB underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit.

  • Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 EUR
  • Den högsta sammanlagda ersättningen som kan betalas ut per år motsvarar 1 924 560 EUR

Försäkringen är tecknad hos HDI Global SE via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Kontaktuppgifter

Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Insuresec

Capticon AB är licensierade av Insuresec. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

www.insuresec.se

SFM Svenska Försäkringsförmedlare Förening

Capticon AB är medlem i SFM. SFM verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

www.sfm.se

Ingår i Tydliga AB

Capticon AB ingår i serviceorganisationen Tydliga AB. Tydliga AB har i dag över 250 rådgivare runt om i landet. Som kund innebär det bättre upphandling av försäkring och sparprodukter. Både för dig som privatperson och företagare.

www.tydliga.se

Om du inte är nöjd

Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle avseende en eller flera värdepapperstransaktioner? I så fall ska du i första hand vända dig till din rådgivare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd.

Om du fortfarande känner att situationen inte kan lösas efter att ha pratat med din rådgivare kan du skicka in ett officiellt klagomål till Nord Fondkommission AB:s Klagomålsansvarige.

Kontaktuppgifter

Nord Fondkommission AB
Grevgatan 55
114 59 Stockholm

Organisationsnummer: 556832-1342
Telefon: 08-68 43 05 00

kontakt@nordfk.se
www.nordfk.se

Förköpsinformation & prislista

Klagomål

Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle. I så fall ska du i första hand vända dig till din rådgivare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd. Eventuella klagomål på Capticon AB och dess anställda ska framställas skriftligen till:

Kundklagomålsansvarig

Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Tvist

Om tvist uppstår med anledning av uppdrag ska denna prövas av allmän domstol.

Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas få ett slutgiltigt besked.

Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Kvalificerat innehav

Capticon AB har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag som Capticon AB förmedlar försäkringar för. Inget försäkringsföretag har heller något kvalificerat innehav i Capticon AB.