Förköpsinformation Capticon AB

Läs vår förköpsinformation genom att ladda ner PDF-dokumentet.

Finansinspektionen

Capticon AB har tillstånd av finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling.

www.fi.se

Bolagsverket

Capticon AB är registrerad i försäkringsförmedlarregistret hos bolagsverket.

www.bolagsverket.se

Ansvarsförsäkring

Capticon AB har tecknat ansvarsförsäkring i Argo Global Limited genom sin serviceorganisation Tydliga.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att försäkringsförmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget (Argo Global). Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Capticon AB om det inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att skadan uppkommit. Villkoren innebär bl.a.

  • Den högsta ersättningen som kan betalas per skada motsvarar 1 250 618 euro och
  • Den högsta sammanlagda ersättningen som kan betalas ut per år motsvarar 5 002 472 euro (om fler än 20 fysiska personer som är försäkringsförmedlare inom Tydliga omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början).

Ansvarsförsäkringens kontaktuppgifter

Argo Direct Limited of Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA, Storbritannien

Insuresec

Capticon AB är licensierade av Insuresec. Insuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

www.insuresec.se

Swedsec

Capticon AB rådgivare är licensierade via Swedsec. Swedsec licensierar rådgivare för att säkerställa kvalitet och kunskap inom finansiell rådgivning.

www.swedsec.se

SFM Svenska Försäkringsförmedlare Förening

Capticon AB är medlem i SFM. SFM verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

www.sfm.se

Ingår i Tydliga AB

Capticon AB ingår i serviceorganisationen Tydliga AB. Tydliga AB har i dag över 250 rådgivare runt om i landet. Som kund innebär det bättre upphandling av försäkring och sparprodukter. Både för dig som privatperson och företagare.

www.tydliga.se

Anknutet ombud

Capticon AB är anknutet värdepappersombud till värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB, vilket ger oss fler möjligheter att kunna både tillverka finansiella produkter och erbjuda hela marknadens olika placeringsmöjligheter.

Nord Fondkommission AB har följande tillstånd vilket Capticon AB arbetar under:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering

Nord Fondkommission AB ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som Capticon AB genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden. Klagomål i anledning av uppdrag som Capticon AB utför som anknutet ombud ska ställas till Nord Fondkommission ABs klagomålsansvarig.

Om du inte är nöjd

Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle avseende en eller flera värdepapperstransaktioner? I så fall ska du i första hand vända dig till din Swedsec licensierade rådgivare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd.

Om du fortfarande känner att situationen inte kan lösas efter att ha pratat med din rådgivare kan du skicka in ett officiellt klagomål till Nord Fondkommission AB:s Klagomålsansvarige.

Kontaktuppgifter

Nord Fondkommission AB
Grevgatan 55
114 59 Stockholm

Org.nr: 556832-1342
Telefon: 08-68 43 05 00

kontakt@nordfk.se
www.nordfk.se

Förköpsinformation & prislista

Klagomål

Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle. I så fall ska du i första hand vända dig till din rådgivare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd. Eventuella klagomål på Capticon AB och dess anställda ska framställas skriftligen till:

Tydliga Compliance
Thomas Almqvist
Bergsbovägen 11
191 35 Sollentuna

compliance@tydliga.se

Tvist

Om tvist uppstår med anledning av uppdrag ska denna prövas av Allmän domstol.

Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas få ett slutgiltigt besked.

Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Kvalificerat innehav

Capticon AB har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag som Capticon AB förmedlar försäkringar för. Inget försäkringsföretag har heller något kvalificerat innehav i Capticon AB.